1%

 

 

Kérjük, hogy adószámunkat az adóbevallását készítő személynek adja meg:

18418299-1-05

Köszönjük.

 

 

 

 

Miért javasoljuk, hogy Alapítványunkat támogassa személyi jövedelem adója felajánlható egy százalékával, ha nem ismerősünk, nem követi a munkánkat, végzett tevékenységeinket nyomon?

·         Láthatóak vagyunk az elektronikus felületeken, van 2 honlapunk és Facebook oldalunk, az utóbbin naprakészen publikáljuk munkánkat és közvetlen kapcsolatban vagyunk követőinkkel.

·         Tevékenységeinket nyilvános és hozzáférhető fotódokumentációkkal is alá tudjuk támasztani.

·         Közhasznúsági jelentésünk megtekinthető honlapunkon és a civil szervezetek névjegyzékében adatainkkal együtt.

·         Hasonló tevékenységgel foglalkozó civil szervezetek között kiemelkedő munkát végzünk, közvetlen kapcsolatban vagyunk a támogatottjainkkal és támogatóinkkal.

·         Alapítványunk személyes érintettség hatására jött létre, megéltük, éljük a küzdelmes mindennapokat, emellett szakemberek vagyunk.

·         Nagy volumenű rendezvényeink vannak, amelyek költségvetési támogatás nélkül valósulnak meg.

·         Önerőből 2000 fő üdültetését valósítottuk meg, élmény és művészetterápiás programjaink által, családos jelleggel, tervük saját üdülő létrehozása.

·         Jelen vagyunk a miskolci és debreceni rákos gyermeket kezelő kórházi osztályokon hetente, adományokat osztunk, felvilágosítunk és gyermekprogramot csinálunk, évi 300 családdal kerülünk kapcsolatba.

·         Egyedülálló szociális felvilágosító rendszerrel rendelkezünk, melyhez kiadványokat is készítettünk, ingyenesen tolmácsolunk több nyelven.

·         Kevés pénzből valósítunk meg nagy programokat, támogatók, önkéntesek segítségével.

·         Tégy Jót! oldalunk krízis helyzetben lévőknek pénzgyűjtési lehetőséget biztosít.

·         Pályázati forrásokkal egészítjük ki bevételeinket, melyet mi írunk, bonyolítunk és számolunk el.

 

Adó 1% felajánlásról rendelkezők köre

Aki személyi jövedelemadó bevallásra kötelezett – őstermelő is –, ha jövedelmet szerzett, adója, vagy halasztott adója megfizetését határidőre teljesíti Szja 1% összege a 100,-Ft meghaladja. A felajánlásának legutolsó határideje 2017. május 22.

A rendelkező nyilatkozat hiányos vagy hibás kitöltése miatt az adó 1 % felajánlások jelentős hányadát nem fogadja el az adóhatóság. Fontos, hogy az útmutatásnak megfelelően töltse ki a rendelkező nyilatkozatot, figyeljen a címzésre.

 

Mely szervezeteket lehet kedvezményezettként megjelölni?

Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1 százalék nem osztható meg, de nem is vonható össze. Ha valamelyik csoportból nem választ az adózó kedvezményezettet, akkor csak egy rendelkező nyilatkozatot adjon be, mert az egyik 1 százalék nem irányítható át a másik csoportban lévő kedvezményezettek javára. Az azonos körből választott két kedvezményezett javára tett rendelkező nyilatkozat mindegyike érvénytelen.

1. csoport: civil szervezetek, azaz egyesületek, alapítványok, közalapítványok, melyeket a Törvényszék legalább 2015-ben nyilvántartásba vett.

2. csoport: egyházak.

 

SZJA 1 százalékról rendelkezés módja

A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának (a 16SZJA jelű bevallás EGYSZA lapja,) kitöltésével rendelkezhet. A nyomtatványnak ezen lapján mindkét kedvezményezetti kör részére lehet rendelkezni. Amennyiben valaki csak egy kedvezményezettet kíván megjelölni, a másik rubrikát ne töltse ki, illetve azt ki is húzhatja.

 

Elektronikus beküldés

A www.nav.gov.hu internetes oldalon található nyomtatványkitöltő program használata esetén szintén van lehetősége van a magánszemélynek arra, hogy a nyomtatvány részeként rendelkezzen, azaz a program felhasználásával töltse ki a 16SZJA jelű bevallás EGYSZA lapján található rendelkező nyilatkozatot. Ekkor együttesen kerül beküldésre az Ügyfélkapunk keresztül.

 

Postai beküldés

Amennyiben a nyomtatványkitöltő programmal előállított bevallását kinyomtatva kívánja eljuttatni az adóhatósághoz, akkor azt helyezze el a bevallást tartalmazó borítékban. Kérjük, hogy amennyiben a nyomtatvány részeként rendelkezik, és bevallását papíron adja be, a saját azonosító adatairól a kedvezményezettekre vonatkozó adatokat ne válassza le!

 

NAV által elkészített adóbevallások

2017-től a NAV bevallási tervezet elkészítésével segíti a magánszemély adózókat bevallási kötelezettségük teljesítésében.

Ha bevallási tervezetét papír alapon kapta meg az adóhatóságtól – nincs ügyfélkapus elérhetősége –, és az elkészített tervezettel nem ért egyet akkor bevallási kötelezettségének 16SZJA bevallás benyújtásával tud eleget tenni postai úton. Ezen bevalláshoz kapcsolódóan lehet rendelkezni az szja 1+1 százalékáról.

 

Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval és bevallási tervezetét az erre a célra kialakított on-line felületen módosítja, akkor a felületen az szja 1+1 százalékáról is rendelkezhet. 2017. március 15-től WebNYK program segítségével is elkészítheti a személyijövedelemadó-bevallását, ha nem rendelkezik ügyfélkapuval.

Ha egyetért vele, nincs semmilyen teendője, 2017.05.22-én ez a tervezet lesz az adóbevallása.

 

Munkáltató által elkészített adóbevallások

A magánszemélyek, akik bevallásadási kötelezettségüknek munkáltatói adómegállapítás útján tesznek eleget, a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot a munkáltatónak legkésőbb május 10-éig adhatják át. A május 10-e után átadott borítékokat a munkáltató nem köteles átvenni. A magánszemélynek a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg alá kell írnia, mivel ez biztosítja azt, hogy a munkáltató a boríték tartalmát ne ismerhesse meg. A munkáltatók a náluk leadott lezárt borítékokat kísérőjegyzékbe veszik, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazolandó, az átadó aláírását. A munkáltató a lezárt borítékokat sértetlenül, legkésőbb május 22-ig adja át az adóhatóságnak.

 

Ha már beküldte az adóbevallását, de nem rendelkezett az 1%-ról

Május 22-ig lehetősége van arra, hogy az elektronikus rendelkező nyilatkozatát a bevallástól elkülönülten küldje meg. Ez esetben nem a bevallás részét képező EGYSZA lapon, hanem a külön programban található „16EGYSZA” megnevezésű nyilatkozat kitöltésével és elektronikus továbbításával rendelkezhet, vagy a rendelkező nyilatkozatokat egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz.  

 

Érvényes a nyilatkozat

Az adóhatóság – a következő bekezdésben leírtak fenntartásával – Önnel csak akkor veszi fel a kapcsolatot, ha a rendelkező nyilatkozata bármely okból érvénytelen. Amennyiben tehát Ön rendelkező nyilatkozatot adott, és az adóhatóságtól nem kapott határozatot arról, hogy a rendelkező nyilatkozata érvénytelen lenne, továbbá ha a kedvezményezett szerepel a www.nav.gov.hu honlapon közzétett tájékoztatóban, akkor a rendelkező nyilatkozatát az adóhatóság teljesítette.

Amennyiben Ön a kedvezményezett részére történő összeg átutalásának időpontjában rendelkezik ügyfélkapuval, a rendelkezés teljesítéséről az adóhatóság Önt ugyanilyen módon elektronikus üzenet formájában értesíti. Erről elektronikus levélben is értesítést kap.

 

Érvénytelen a nyilatkozat

·         a nyilatkozat a kedvezményezett adószámát nem tartalmazza, illetve az nem pontos, nem olvasható, vagy;

·         a nyilatkozat a kedvezményezett technikai számát nem tartalmazza, illetve az nem pontos, nem olvasható és a technikai szám hiányában a nyilatkozaton feltüntetett elnevezés alapján az egyházi kedvezményezett nem azonosítható, vagy;

·         két beküldött rendelkező nyilatkozat esetén mindkét nyilatkozat ugyanazon kedvezményezetti körbe tartozó két szervezetet jelöl (például: két alapítvány), vagy;

·         a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon nem szerepel a magánszemély adóazonosító jele, illetve az nincs lezárva, vagy;

·         a rendelkező magánszemély a munkáltatónak átadott lezárt borítékot annak ragasztási felületére átnyúlóan nem írta alá, vagy;

·         a magánszemély az adóját határidőig nem fizette meg, illetőleg az esedékesség előtt benyújtott kérelem alapján legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy halasztást engedélyezett az adóhatóság, az engedélyező határozat feltételeit a magánszemély nem teljesítette.

·         a magánszemély olyan szervezetet, személyt jelölt meg kedvezményezettként, amely a törvény alapján nem lehet kedvezményezett (például párt, vagy olyan alapítvány, amely nem végez közhasznú tevékenységet) vagy;

·         a magánszemély által megjelölt szervezet nem igazolta regisztrációs eljárásban azt, hogy megfelel a törvény feltételeinek, vagy

·         a magánszemély által választott szervezet nem tett eleget a törvényben meghatározott kötelezettségének és nem tette közzé azt, hogy a korábbi év(ek)ben számára felajánlott összeget hogyan használta fel. E mulasztás miatt ugyanis a törvény szerint az adóhatóságnak ki kell zárnia a mulasztó szervezetet a mulasztást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből, azaz a kizárás évében a szervezet nem kaphatja meg a részére felajánlott 1százalékos összeget.

 

Beadási határidők

·         2017. január 31. - Eddig bízhatja meg munkáltatóját az Ön adóbevallásának (16M29 jelű munkáltatói adómegállapítás) elkészítésével. Az elkészítéséhez Önnek nyilatkoznia kell a munkáltatójánál;

·         2017. február 27.- A 16SZJA jelű bevallás beküldésének határideje egyéni vállalkozók, általános forgalmi adó fizetésére kötelezett őstermelők és magánszemélyek, valamint az eva és kata hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozók számára;

·         2017. március 15. - Az adóbevallási tervezet postai kézbesítésnek igénylési határideje.

·         2017. május 22.- A magánszemélyek és általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett őstermelők adóbevallásának beküldési határideje.

 

Felajánlott SZJA 1% összege

http://adhat.hu/ado-egy-szazalek-kalkulator

 

Fontos!

Beteg gyermek nevére nem lehet felajánlani az SZJA 1%-ot, érvénytelen felajánlásnak minősül!

 

Május 22-ig az is rendelkezhet az SZJA 1%-ról, aki már beküldte az adóbevallását!

 

[Forrás: http://www.nav.gov.hu]

 

Nyilatkozat letöltése Word Dokumentum formában itt!